ЛИТЕРАТУРА

47. T о e я n i e s' G, Kolb J.J., J. Biol. Chem., 144, 219 (1942).
48. Leman O., Bull. Soc. chim. France, 10, 235 (1943).
49. Mo о re J. C, Blank E. W., Oil and Soap, 20, 178 (1943).

Страницы: 1 2 3 4